Medlemsinloggning:
Användarnamn
Lösenord
Historia

Från järnålder till elitserie

Sten Sture d.y
Sten Sture d.y.

Sten Sture d.y och slaget vid Brännkyrka 

Året är 1518, Sveriges Riksföreståndare Sten Sture d.y. sänder efter nyår trupper till Västergötland som skall gå anfallsvis till väga mot danskarna. Danskarna lyckas dock genom förhandlingar undvika strid.

Till sommaren har Kung Christian II värvat en ny här och går den 6 juni ombord på sin flotta. Vid midsommartiden syns åter de danska fartygen i Stockholms skärgård. På flottan finns bl.a. 500 värvade knektar. Christian upprättar först ett läger på Brunkebergsåsen men flyttar det snart till Södermalm, vars oländiga terräng gör lägret lätt att försvara. Ett antal mindre strider utspelar sig snart, bl.a. en mindre kavalleriträffning vid Duvnäs, sydost om Stockholm.

Stockholm utsätts nu för första gången för en allvarlig artilleribeskjutning. Ytterligare en anledning till att Christian har grupperat sina trupper på Söder är att man härifrån kan få god verkan med kanonerna. Det danska artilleriet lyckas snart skjuta upp bräscher i muren och två stormningsförsök genomförs. Från svensk sida kan man dock slå tillbaka båda anfallen. Sten Sture beslutar sig nu för att lämna staden och anfalla danskarna i ryggen. När en svensk här marscherar upp från söder omgrupperar Christian åter och väljer goda ställningar vid Brännkyrka, strax söder om Stockholm.

Under någon av de sista dagarna i juli går svenskarna till våldsamt angrepp mot den danska ställningen. En ung väpnare vid namn Gustav Eriksson Vasa för det svenska huvudbaneret. De två första anfallen slås tillbaka och danskarna förföljer båda gångerna de retirerande svenskarna. Efter det andra anfallet ser man från svensk sida att de danska linjerna inte håller under förföljandet och svenskarna fångar tillfället i flykten och försöker sig på ett tredje anfall. Danskarna får nu åter vidrkännas ett svårt nederlag. Segern blir dock dyrköpt för svenskarna, 1 600 riddare, väpnare och bönder lär ha offrat sina liv vid Brännkyrka.

Exploateringen av Ersta

Torpet Tussmötet
Torpet Tussmötet, tidigt 1900-tal

Drygt 400 år senare, 1921 för att var exakt, började Fastighets AB Villahem exploatera stora delar av hemmanet Ersta kring torpet Tussmötet (tidigare Pettersborg) från 1772, beläget ca 6 km från centrala Stockholm. Det nya samhället tänkte fastighetsbolaget kalla Ersta Villastad.

Då protesterade Svenska diakonis-sällskapet. Dess ledning påpekade att det fanns en risk för namnförväxling mellan villastaden och sällskapets diakoniss-anstalt och sjukhus på Erstagatan.

Namnberedningen föreslog i stället att den nya villastaden skulle heta Tussmötet*. Mot det förslaget protesterade såväl fastighetsbolaget som den nybildade tomt- och villaägareföreningen. Nästa namnalternativ, Rothugget eller Bjule, också de efter torp,  föll i om möjligt ännu sämre jord.

Problemet löstes när namnet Stureby dök upp. Det ansåg alla inblandade parter vara bra. Området är närbeläget Brännkyrka och Stureby är uppkallad efter Sten Sture d y, hjälten vid slaget i Brännkyrka 1518. Tack vare segern frälstes Stockholm från danskens förtryck av Sten Sture och hans kämpar, bland dem den blivande Gustav Vasa; han var fanbärare i slaget vid Brännkyrka.

* Ordet "tuss" är ett så kallat noanamn för nordbornas store fiende i naturen - vargen. I Svealand förekommer både ordet "tuss" och "tusse" som benämningar på vargen. De hade troligen en av sina vandringsleder förbi torpet.

Ersta Gård, järnåldern och Bowl-o-rama

När Ersta gård uppfördes är oklart, men enligt jordeböcker och tiondelängd 1573 var området bebott så tidigt som i mitten på 1500-talet, troligtvis som ensam gård, men spår finns från ännu längre tid tillbaka.

Om vi tar oss en titt på dagens stadskarta så finner vi Ersta gårdsväg vid Årsta Partihallar. Det är troligtvis inte Ersta gårdsvägs ursprungliga sträckning, men ger oss ändå en liten indikation hur det sett ut.

I slutet av 1950-talet önskade dåvarande slakthus- och saluhallsstyrelsen att bygga en ny partihandelscentral strax nordväst om Ersta gård. Innan nybyggnationen påbörjades fick styrelsen riksantikvarieämbetets tillstånd till utgrävningarna som ägde rum 1958-1959.

I området som då var betesmark för kreaturen på Ersta gård fann arkelogerna stenar som är en tydlig fingervisning av ett gravfälts karaktär. Stenarna, sk "Bautastenar", härrör från romersk järnålder, dvs ungefär år 200 e.kr.

Tillåt mig citera utgrävningsledaren Henrik Ahnlund om Ersta gravfält: En veritabel nekropol av säregen skönhet.

Årsta partihallar uppfördes på 1960-talet och bowlinghallen, Mälarhallen (idag Bowl-O-Rama) öppnade i området 1967. Ett fantasktiskt sammanträffande är att Stureby Bowlingklubb har sin hemmahall just här.

Stadsdelen Stureby

.. var i begynnelsen mycket större än vad det är idag. På den tiden omfattade Stureby även Liseberg, Östberga och halva Enskedefältet. Dessa tre blev egna stadsdelar 1934. I Stureby bor idag ca 6000 invånare.

Stureby Sport Klubb

SSK

16 Maj 1929 grundas Stureby Sport Klubb. Se även  www.sturebysk.se
Den huvudsakliga verksamheten var fotboll och i slutet av 1940-talet bildas bowlingsektionen.

Stureby Bowling Klubb

SBK

27 April 1977 bildar SSK's bowlingsektion en egen förening, Stureby Bowlingklubb, som hösten 2005 för första gången i sin historia spelar i den allra högsta divisionen, Elitserien.

oo0oo

Ja det här var några fascinerande tillbakablickar på vår historia och mycket mer finns att läsa. Det är inte omöjligt att det framöver kommer mer intressanta artiklar från mig i ämnet eller att denna berättelse kompletteras med ytterligare materiel.

Källor
Brennekyrkia Sochn av Jonas Ferenius och Harald Gustavsson
Dagens Nyheter: Martin Stugart - Stockholmiana
Stor-Stockholms Lokaltrafik: SL i Metror:

 
Skriven: 2005-09-13 av MW

Copyright (c) 2011 Stureby BK.

Guldsponsorer

 

 

LP BYGG

 

 

 

 CITYHISS

 

Ica Supermarket

 

EM möbler Visby